guvenlikte-risk-analizi-ve-yonetimi-1

Güvenliği kurgularken, başlangıçta beklenen bazı riskleri kabul ederiz. Bu risklerin; zamanı, tehdit değeri ile bunlara karşı tespit ve korunma tedbirlerini belirlemek güvenliğin tasarımını oluşturur.

Güvenlik; alınan tedbirlerin duyarlılığı ve aynı zamanda uygunluğu ile bir anlam kazanır. Güvenliği, sadece gözetleme ve nöbet tutma olarak düşünemeyiz. Beklenen risklerin karşılanması kapsamında; zamanın ve koruyucu tedbirlerin uygunluğunu tespit etmek bu işin en önemli tarafıdır. Güvenlik sistemleri konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Güvenliği tasarlarken, beklenen riskleri çok özel şekilde ele almak ve değerlendirmek gerekir. Bir AVM de; beklenen risk; örneğin terör tehdidi olarak düşünülürse ve bu konuda beklenti yüksekse; güvenlik sisteminin yeteneklerinin sürekli tam aktif tutulması ve bu sezileri belirleyecek değerlendirmelerin ön planda uygulanacağı yaklaşımları uygulamak gerekecektir.

Güvenliğin sakınma ve caydırma bakımlarından tutarlılıklarını ve yeterliliğini gözden geçirmek risk analizi olarak adlandırılır. Böylece alınan ve alınacak tedbirlerin yeterliliği bakımından bir kanaat oluşur ki; bu, güvenlikten beklenen hususlar için bir anlam ifade eder.

Risklerin Analizi Yaklaşımı

Güvenliği tehdit eden bütün etkenler birer birer sıralanır. Mesela bireysel hırsızlık, organize hırsızlık, güvenlik bölgesinde cinayet, terörist faaliyetler, patlayıcı intikali gibi örnekler, oluşabilecek yapısı dahilinde değerlendirilip nasıl husule gelebileceği canlandırılarak güvenlik sistemindeki duyarlılıkların hazırlık yapılarak beklenmesi açısından gerekli önlemleri belirleyecek sistemi değerlendirmeye yarayacaktır.

Her bir tehdit tipine göre güvenlik becerisini ayrı ayrı değerlendirirken özel güvenlik görevlilerinin hangi bölgede nasıl tedbirli davranacaklarını ve emarelerin neler olabileceğini ortaya koymak mümkün olacaktır.

Bu şekilde özel güvenlik görevlilerinin dikkatli olacağı hususlar açıklık kazanacağından güvenlik sisteminin etkinliğinin artması sağlanacaktır. Her bir riskin olabilirliği kadar, ne zaman ve hangi emarelerle gerçekleşebileceği düşünüldüğünde güvenlik sisteminin bu tedbirleri bünyesine alması sağlanacak, böylece kalite faktörü olarak değer kazanacaktır.

Risklerin Beklenme Oluşumu

Tehdit yaratan oluşumları; ayrı ayrı değerlendirdiğimizde bunun zaman ve yer kapsamındaki olabilirlikleri hakkında da belli kanaatlerin oluşması mümkün olacaktır. Her bir riski; özel güvenlik görevlilerine beklenen emareleri öğretmek ve buna uygun hazırlıkları yapmak güvenlik becerisinin değerini arttıracağı gibi tehdit oluşumunun caydırıcılığını da geliştirecektir.

Böylece; değerlendirilen, canlı tutulan bir güvenlik yapısı gerçekleşecektir. Bu bir anlamda güvenlik hazırlıklarının kendini tanımasına olanak verecek ve alınacak tedbirlerin varlığı hakkında bilgi üretilebilecektir.

Riskli Hususları Belirleme Yaklaşımı

Güvenlik, tüm sistemleriyle belli bir anı yakalamayı amaçlar. Bunun vuku bulma olasılığını azaltmak bu işin en önemli yanını oluşturur. Mesela bir hırsızlık olayını irdeliyorsunuz.

Eğer şüphelendiğiniz kişileri takibe alırsanız ve bunu yapabilecek yapınız varsa hırsızlığın oluşma ihtimalini azalttığınız için güvelik kendini takdir edecektir.

Muhtemel olayları irdeleyerek ve bunların her birine karşı güvenlik sisteminizi hazırlarsanız hem caydırıcılığınız artacak hem de tedbirli olma bakımından önemli bir yol almış olursunuz.

İşte riskleri teker teker tedbirlerle elimine etmek risk analizi kapsamında güvenlik yönetimini belirgin hale getirmektir.

Her bir risk oluşum haline sisteminizde elimine edebiliyorsanız güvenlik sisteminiz yeterli derecede etkin demektir. Bu şekilde alınacak tedbirler tespit edileceğinden hazırlıklar azami düzeyde etkinlik yaratabilecektir.

Güvenlik Açısından Riskleri Karşılama Değerlendirmesi

Sistemdeki risk tiplerini belirlemek, tecrübe olduğu kadar bu konudaki hayal gücünüzle yakından ilişkilidir. Riskleri yaratan çeşitlilik sizin sisteminizdeki yeterlilikleri görme ve hassas noktaları belirleme bakımından büyük avantaj sunar.

Örneğin özel güvenlik görevlilerinin yetenekleri ve onlardan beklentilerinizin belli olması büyük bir zihinsel hazırlık imkanı yaratır. Bu şekilde ekibinizin daha iyi anlaşılması ve yeteneklerin daha riskli saatlerde daha önemli fonksiyonlara yöneltilmesi mümkün hale gelecektir.

Her bir risk senaryosunu doğru değerlendirmek ve ekip elemanlarının yeterliliğini ölçmek belki de tatbiki anlamda hazırlıkların uygulanması güvenlik duruşunu daha iyi değerlendirme fırsatı verecektir. Bunlar güvenlik kapsamında ustalaşan değerler olarak sizi daha tatmin edecek sonuçlara ulaştıracaktır.

Güvenlik Yönetimi Mantığı

Güvenlik; çok değişik noktalardan alınacak bilgiyi gözetleme açısından izlemeyi ve emareler çerçevesinde tespit edilen farklılıkları kıymetlendirmeyi, böylece önleyici tedbirleri hazırlamayı ve şüphelenilen oluşumları izleyerek tesirsiz hale gelmelerini yönetmeyi gerçekler.

Bu durumda muhtemel riskler tespit değerlendirmelerinde önemli rol oynayacak ve böylece bu oluşumun yönetimi topyekun başarının bir ölçüsü haline gelecektir.

Güvenliği şüphe ve doğru tespit olasılıklarına çekmek bu işle uğraşanları eğitmek ve tatbiki anlamda reaksiyonları ölçmekle daha kuvvetli olarak işletmeyi mümkün hale getirecektir. Risklerin analizi güvenlik sisteminin başarısını anlama ve bunu tatbiki olarak izleme fırsatı verecektir.

Örgütlenme Gerçeği

Güvenlik sistemi bir bütün olarak gözetlemeden izlemeye ve reaksiyoner yapısıyla özel güvenlik görevlilerinden müteşekkildir. Senaryo kapsamında her bir riskin muhtemel emarelerini incelemek örgütleme oluşumunun kudretini anlamamıza yardımcı olur.

Risk alanlarının her yapısı ayrı ayrı analiz edilip tatbikatı yapıldığında seçilen zamanlarda elemanların yarattığı güvenlik gücü anlamını ortaya koyar. Bu açıdan bakıldığında risk analizi yapmak ve güvenliğin yeteneğini kontrol etmek güvenlik sistemini tasarlayanların sistemin etkinliğini görebilmelerine olanak verecektir.

Güvenlik sistemi dikkatini kendi işine ancak bu şekilde toplayacak ve kendi yeterliliği hakkında fikir verecektir. Bu kapsamda sistemin hassas noktalara tedbir alabilmesi mümkün olacaktır.

Risk ve emarelere alıştırılmış bir sistemin farklı risklere karşı uyanıklılığını kaybetmesi riskini de göz önünde tutmak doğru olur. Her ne olursa olsun sistem ataletten ancak bu şekilde kurtulabilir.

Beklenti Ve Hassas Noktaların Tespiti

Güvenlik sistemi eğer işine doğru konsantre olmazsa etkinliği çok düşük kalır. Bu nedenle özel güvenlik görevlilerinin her biri farklılıkları görmeye ve tehdidi arar bir yapıda görev yapmaya alıştırılmalıdır.

Ne olursa olsun özel güvenlik görevlisi de bir insandır ve dikkati / konsantrasyonu ile sisteme hizmet edecektir.

Her risk senaryosunu yaşatarak özel güvenlik görevlilerini bu anlamda hazırlamak çok yararlı bir çalışma olarak görülmelidir.

Her toplumsal gerçeklik için farklı ve tespit şansı yaratacak emareler olmalıdır. Bu emareleri beklentiye çevirmek sistemin işlevselliğinin gelişmesine katkı sağlar.

Bunu güvenlik sistemini tasarlayanlar uygulanacak tatbikatlarla elemanların etkinliğini geliştirecekler ve böylece performans değeri anlamlı bir şekilde belirgin hale gelecektir.

İnsanları şartlandırmak gibi görülse de doğru emareler üzerine konsantre olan biri çok daha fazla şekilde verimli hale gelecektir.

Güvenliğin süreklilik kapsamında muhtemel zafiyetleri

Güvenlik sisteminde görev alan özel güvenlik görevlilerinin çokluğu görevin sürekliliği bağlamında alınacak tedbirlerin fazlalığını ortaya çıkarır.

Özel güvenlik görevlilerinin her birinin aynı yeteneklere sahip olduğunu düşünmek yanlış olur. Bu kapsamda 24 saat üzerinden görev yapacak elemanların birbirini destekler mahiyette yetiştirilmesi ve böylece sağlanan uygunluğun etkinleştirilmesi mümkün olacaktır.

Bazı özel güvenlik görevlilerinin etkinlik değerlerinin düşük kalacağı kabul edilirse bunların beklenmeyen risk zamanlarında görevlendirilmesi ve etkinliği yüksek elemanların daha etkili olabilmeleri gereken zamanlarda kullanılması özenle uygulanacak bir durumdur.

Özel güvenlik görevlisini görevlendirmek demek beklenen etkinliğin sağlanması anlamına gelmez, bunun göreve alıştırılması ve reaksiyoner yapısının geliştirilmesi tatbikatlarla örneklenmeli ve böylece etkin bir sistem özelliği kazanılmalıdır.

Güvenlik Başarısı Ölçümü

Güvenlik sisteminin etkinliğini ölçmek içim her bir risk çeşidi için tatbiki emare ve uygunluk denemesi yapılarak sistemin gösterdiği başarı ölçümlendirilebilir. Sistemin emarelere reaksiyonerliği bu işin hassas noktasını oluşturur. Özel güvenlik görevlilerinin her bir risk alanının emareleri hakkında fikir sahibi olması sistemin işlevselliğini geliştiren bir sonuç yaratacaktır.

Güvenlik sistemi süreklilik kadar, etkinlik değerinde de sürekli kontrole tabi tutulursa ve bu uzmanlarca değerlendirilirse, kanaatin doğru oluşumu sağlanmış olur. Böyle bir anlayışla çalışmayan güvenlik sisteminin başarılı olması beklenemez.

Şu halde risk analizi sistemin etkinliğini kurgulayan çok derinlikli ve özel bir yaklaşım olarak görülmeli ve uygulanmalıdır. Bu kolay ve basit olarak görülmemeli uzmanlığın ve becerinin göstergesi olarak anlaşılmalıdır.