aydınlatma sektörü,ATMK Aydinlatma Prof.Dr. Rengin unver İle Soylesi

Rengin Ünver Kimdir?

Sektörüm Dergisi : Söyleşimize öncelikle ATMK bünyesinde aydınlatma sektörü için yaptığınız faaliyetlerden bahsederek başlayalım..

Rengin ÜNVER : Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere geçmeden önce ben kısaca kuruluş öykümüzden söz etmek istiyorum.

Ülkemizde aydınlatma alanında çalışanları biraraya getirme,bilgi üretme, bilgi paylaşma ve aydınlatma konusunda bilinçlenme yaratmak amacıyla bir topluluk oluşturma girişimleri, 1980’li yılların başında dönemin mimar ve elektrik mühendisi akademisyenleri, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile başlamıştır.

Bu girişimin hayata geçmesi çeşitli nedenlerle uzamış ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi, 31 Ekim 1995 tarihinde, 22449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Nitekim, kurucu üyelerinin tümü aydınlatma alanında çalışan mimar ve elektrik mühendisi akademisyenlerdir. Bu gün için 7. Dönem (2014-2017) Yönetim Kurulu’nda

*Prof. Dr. Rengin Ünver (Başkan),
*Prof. Dr. Sermin Onaygil (Başkan Yardımcısı),
*Prof. Dr. Alpin Köknel Yener (Genel Sekreter),
*Doç. Dr. Banu Manav (Sayman),
*Dr. Elk. Müh. Emre Erkin (Üye),
*Y. Mim. Nergiz Arifoğlu (Üye),
*Elk. Müh. Kevork Benlioğlu (Üye) görev yapmaktadır.

ATMK Hakkında

ATMK kuruluşunun hemen ardından 1996 yılında Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’na (CIE, Commission Internationale de L’éclairage) üye olmuş ve CIE’de yer alan 37 ülkenin ulusal komitelerinden biri olarak Türkiye’yi temsil etmeye başlamıştır.

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun statüsüne uygun olarak kurulan ATMK’nın diğer Ulusal Komiteler gibi ülkedeki ışık ve aydınlatma ile ilgili kişi ve kuruluşlarla iletişim içerisinde olma ve onları uluslararası platformda temsil etme gibi görevlerinin yanı sıra, uluslararası teknik etkinliklere katılım ve katkıda bulunma gibi sorumlulukları da vardır.

Bu nedenle, ATMK’nın amaç ve görevleri; Türkiye’de Aydınlatma alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, Türkiye’den üye kuruluş olarak “International Commission on Illumination”a katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek, birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak, aydınlatma bilim ve uygulamaları alanında yararlanılan araçlar, yöntemler ve kuramsal konular üzerinde yoğunlaşan çalışmaları özendirmek, meslek içi eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmek olarak özetlenebilir.

Konuyu toparlayacak olursam, ATMK bütünüyle bir akademik kuruluş olmayıp, özel aydınlatma sektörünü de içine alan, uygulamaya ve üretime yönelik öneri geliştiren, aydınlatma standartları için altyapı oluşturma amaçlı çalışmalarını yürüten kurumsal bir yapıdır.
Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin, aydınlatma sektörü için bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler, ulusal etkinliler, aluslararası ilişkiler ve teknik etkinlikler olarak üç başlık altında toplanabilir.

Aydınlatma Kongre, Sergi ve Fuarları

Ulusal etkinliklerin başında, 1996 yılından bu yana her 2 yılda bir düzenlenen “ATMK Ulusal Aydınlatma Kongre, Sergi ve Fuarları” gelmektedir. Bu ulusal kongreler ile sektörde yer alan resmi ve özel kurum, kuruluş çalışanları ile akademisyenlerin biraraya gelmesi, birbirleri ile tanışmaları olanaklı kılınmış ve bilgilerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulmuştur.

Sergi ve fuarlar aracılığı ile aydınlatma sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası üreticiler bir araya getirilerek firmaların birbirlerini daha yakından izleme fırsatı yaratılmış daha da önemlisi bu sektördeki ürünlerin tasarımcı ve kullanıcılara bire bir sunularak tanıtılması sağlanmıştır.

Ayrıca, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın değişik şubeleri ile işbirliği yapılarak, Türkiye’nin farklı şehirlerinde “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergileri” düzenlemiştir. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ile yakın işbirliği ortamı oluşturularak İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) vb. kuruluşlarca gerçekleştirilen çeşitli seminerlere katkı verilmiştir.

CIE dışındaki uluslararası ilişkiler açısından Avrupa ülkelerinde aydınlatma konusunda çalışanların oluşturduğu “Lux Europe” organizasyonuna üyelik ve Yönetim Kurulu’nda yer alma, Balkan ülkeleri ile işbirliği yaparak “Balkan Aydınlatma Birliği (Balkan Lighting Society)” nin kurulması ve Yönetim Kurulu’nda Türkiye’nin temsil edilmesi söylenebilir.

Uluslararası etkinlikler açısından ise CIE Mid-Term Meeting kapsamında, 2001 yılında CIE Genel Kurul, Teknik Bölüm ve Teknik Komite toplantıları ile eş zamanlı olarak “İstanbul 2001 International Lighting Congress and Fair” adlı uluslararası kongre ve sergisinin, 2002 yılında “Balkan Light II” Kongre ve Sergisi’nin, 2009 yılında “11th European Lighting Conference-Lux” konferansının İstanbul’da düzenlenmesi sıralanabilir. Ayrıca, Avrupa Standartlar Komitesi’nin (CEN, European Committee for Standardization) “CEN/TC 169 Light and Lighting (Işık ve aydınlatma)” bölümünün 2014 yılı toplantısı da İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

ATMK’nın teknik etkinlikleri

ATMK’nın teknik etkinlikleri ise her biri ışık ve aydınlatmanın belli bir alanını kapsayan bölümlerin sorumluluğunda, CIE’ nin kine benzer biçimde yürütülmektedir. Her bölüm bir bölüm başkanı tarafından yönetilmektedir. Böylece, Türkiye, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun (CIE) teknik bölümlerinde yer alan çeşitli teknik komitelerde başkan ve üye olarak temsil edilmekte ve CIE yayınlarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

Özet olarak, ATMK 2015 yılına kadar 3 Uluslararası, 9 Ulusal Aydınlatma Kongre ve Konferansı düzenlemiş, çok sayıda bilimsel toplantı ve eğitim çalışmalarına destek vermiş, aydınlatma ile ilgili alanlarda ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için önderlik etmeye özen göstermiştir.

ATMK bünyesine kayıt olmak için üye olmak isteyen firmalar için aradığınız özel şartlar var mı?

Yönetmeliğimizde yer aldığı üzere Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin faaliyetleri, aydınlatma ile ilgili olarak ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır.

Bu bağlamda, daha önce de ifade ettiğim gibi ülkemizde aydınlatma sektörünün değişik alanlarında yer alan kişi ve kuruluşların gerek akademik, gerek bilimsel gerekse araştırma ve uygulamaya yönelik her türlü çalışmayı öğrenebileceği, destek alabileceği, sunulabileceği üzerinde tartışılabileceği platformlar oluşturabilmek için gerekli tüm olanakları sağlamaya çalışıyoruz.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi Üyeleri ATMK’nın düzenlediği ve desteklediği tüm ulusal ve uluslararası toplantı ve fuarlarda kendi çalışmalarını, ürünlerini sunabilmekte, sektörü yakından izleyebilmekte, kullanıcılar ile birebir görüşebilmekte ve güncel konularda bilgilenebilmektedir. Bu tür toplantılar, aydınlatma konusuna ve aydınlatma sektörüne ülke çapında dikkat çekilmesini, üyelerimiz sektördeki konumlarının güçlenmesini, tanınırlıklarının artmasını ve sektöre yeni girişimcilerin katılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin kuruluşundan bu yana ülkemizdeki akademik anlamda yapılan bilimsel çalışma sayısının da büyük ivme ile arttığını da belirtmek istiyorum.

Tüm çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası platformlarda yer almasına katkı sağlanmıştır. Üyelerimiz, gereksinim duydukları yayınlar için ATMK kütüphanesinden yararlanabilmekte, CIE yayınlarına ATMK aracılığı ulaşabilmektedir.

ATMK akademik bir yapı olmaktan çok, aydınlatma konusunda üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda uygulamaya yönelik önerilerini paylaşmayı ve yol gösterici olmayı hedeflemiştir.

Kendilerine özgü sorunlarını bizimle paylaşan üyelerimize uygun çözümler üreterek olabildiğince yardımcı olmaya çalışmaktadır. ATMK üyeleri ile sürekli iletişim halinde olup, tüm güncel gelişmeleri gerek yazı gerekse web sayfası aracılığı ile duyurmaktadır.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi’ne kişisel ve kurumsal olmak üzere iki ayrı tür üyelik söz konusudur. Aydınlatma Türk Milli Komitesi’ne üyelik işlemleri ATMK yönetmeliğinde belirtilen ve web sayfamızda (www.atmk.org.tr) yer alan esaslara göre yapılmaktadır.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi’ne kişisel ya da kurumsal üyelik süreci, üyelik formunun doldurması ile başlamaktadır. Üyelik formlarına web sayfasından ulaşılabilmektedir. Kurumsal üyelik için “kurum bilgilerinin” yanı sıra “kurum temsilcisine ait bilgileri” içeren formların da doldurulması gereklidir.

Formların ATMK Sekreterliği’ne iletilmesi ile konu, ilk ATMK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmekte ve başvuru sonucu resmi yazı ile ilgili kişi/kuruma bildirilmektedir. Üyelik, başvuru yılına ait yıllık üyelik aidatı ödendikten sonra aktif olmaktadır. Bu gün için Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin üye sayısı 78 kişisel, 72 kurumsal olmak üzere toplam 150’dir.

ATMK bünyesinde aydınlatma sektörü için yeni projeleriniz var mı?

Burada özellikle 2015 yılında yapılacak faaliyetler üzerinde durmak istiyorum. 2015 yılı Aydınlatma Türk Milli Komitesi için özel bir önem taşıyor. Çünkü 2015 yılı ATMK’nın kuruluşunun 20.yılı. Planladığımız çalışmaların başında Ulusal Kongremiz ve Aydınlatma Eğitim Seminerlerimiz geliyor.

1995 yılından bu yana kuruluş amaçları doğrultusunda, ülkemizde aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getirme görevini üstlenmiş, ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da yapılan çalışmaları değişik ortamlarda duyurmuş, ilgilileri ile paylaşmış ve çeşitli toplantılar gerçekleştirmiştir.

ATMK, düzenlediği Ulusal Kongre’lerle de yeni teknolojileri tanıtmaya, tartışmaya, üretim ve uygulama için yönlendirici bilgiler üretmeye, paylaşmayı hedeflemiştir.

Bu bağlamda, kuruluşumuzdan bu yana düzenli olarak her 2 yılda bir düzenlediğimiz “ATMK Ulusal Aydınlatma Kongresi” nin onuncusunu 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile İstanbul Fuar Merkezi-İFM’de gerçekleştireceğiz.

Kongremizin açılışına CIE Başkanı Prof. Ann Webb te katılacaktır.

“10. Ulusal Aydınlatma Kongresi”nin özel konusu “Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” olarak belirlenmiş, konunun ayrıntılı olarak ele alınıp tartışılması hedeflenmiştir. Kongre kapsamındaki sunum ve bildirilerin yanı sıra, 2015 yılının Uluslararası Işık Yılı olması ile bağlantılı ve güncel bir konu olan “Kentler, Işık ve Enerji Verimliliği” başlıklı bir panel de gerçekleştirilecektir.

Kongremize paralel olarak ATMK, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve UBM Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş. katkıları ile 16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında “İstanbullight 2015, 9.Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı” düzenlenecektir.

Böylece, aydınlatma sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası üreticiler bir kez daha buluşacak, firmalar birbirlerini daha yakından izleme fırsatı bulacak ve daha da önemlisi sektördeki güncel ürünler konuyla ilgilen tüm tasarımcı ve kullanıcılara bire bir sunularak tanıtılacaktır.

Biraz önce ifade ettiğim gibi, Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin amaç ve görevlerinden birisi de Türkiye’de Aydınlatma alanında eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmektir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla büyüme gösteren aydınlatma sektöründeki kişileri ve sektör ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacı ile geçen yıl ilki düzenlenen ATMK Aydınlatma Semineri’ne gelen yoğun istekler doğrultusunda 2015 yılında da devam edecektir.

Ayrıca, 2015 yılı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tarafından “Uluslararası Işık Yılı (International Year of Light 2015)” olarak ilan edilmiş olup, bu kapsamdaki çalışmaları destekleyen birçok kurum arasında CIE-Uluslararası Aydınlatma Komisyonu da bulunmaktadır.

CIE üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren ve 20. kuruluş yılını da kutlayacak olan Milli Komitemizin 2015 yılında, başlıca hedeflerinden biri olan “ışık ve aydınlatma konularında bilgilenme ve farkındalığın arttırılması”na yönelik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi planlamıştır.

Bu etkinliklere tüm üyelerimizin ve aydınlatma sektör temsilcilerinin de aktif olarak katılımını ya da duyurulmasına katkı sağlamasını arzu etmekteyiz. Söz konusu etkinlikleri tarih sırasına göre aşağıdaki gibi örnekleyebilirim.

• 14 Şubat-14 Mart 2015 tarihlerinde “ATMK Aydınlatma Semineri 2015-1”,
• 24-26 Şubat 2015 tarihlerinde YTÜ IEEE 11. RLC Günleri’ndeki Aydınlatma Bölümü’ne katılım,
• 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde “10. Ulusal Aydınlatma Kongresi”,
• 16 Nisan 2015 tarihinde 10. Ulusal Aydınlatma Kongresi Açılış Oturumuna CIE Başkanı Prof. Dr. Ann Webb’in davetli konuşmacı olarak katılımı,
• 16-19 Nisan 2015 tarihlerindeki “9. Uluslararası Aydınlatma Fuarı” İstanbullight kapsamında “Işık Yılı”na özel aktiviteler,
• Mayıs 2015, İMMİB 2015 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları kapsamında “İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri” ile birlikte “Aydınlatma Ürün Yarışması” düzenlenmesi,
• 9-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Açık Laboratuvar Günleri” etkinliğinin ülkemizde de gerçekleştirilmesi,
• 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir’de VIII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nun TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile düzenlenmesi,
• 7 Kasım-4 Aralık 2015 tarihlerinde “ATMK Aydınlatma Semineri 2015-2”.
Burada yukarıda ifade ettiğim etkinlerden “açık laboratuvar günleri” üzerinde biraz durmak istiyorum. 9-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında üyelerimiz ya da aydınlatma sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlar laboratuvarlarına lise ve/veya üniversite öğrencilerini davet ederek ışık, ışık ölçümleri ve aydınlatma konusunda bilgilenmelerini sağlayarak “Uluslararası Işık Yılı Açık Laboratuvar Günü” etkinliklerinde aktif olarak rol alabilir. Söz konusu etkinliğe katılan laboratuvarlar IYL-GOLD logosunu kullanabilme hakkına da sahip olacaktır. Aydınlatma sektöründeki tüm aktörler “Uluslararası Işık Yılı 2015” kapsamında “Açık Laboratuvar Günü” etkinliğinde rol alarak ülkemiz kamuoyunu bilgilendirmeye, ışık konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlayabilir ve kurumsal kimliğini uluslararası platformda duyurma olanağı elde edebilir. ATMK olarak, etkinliğe katılanları kendi web sayfamızda da lokal olarak duyurmayı amaçlıyoruz.

Aydınlatma sektörünün gelişimi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Aydınlatma sektörünün gelişimi konusuna girmeden önce, aydınlatmanın CIE tarafından yapılan tanımını vermek istiyorum. 1913 yılında kurulmuş olan CIE aydınlatmayı “nesnelere, bunların çevrelerine, ya da bir bölgeye, bir kent bölgesine, gereği gibi görülebilmeleri için ışık uygulaması” olarak tanımlamaktadır.

Bu tanımdan hareket edildiğinde, aydınlatmanın temel malzemesi ışıktır ve aydınlatma ışığın uygulanmasıdır. Işığı uygulamak ışığı konunun özelliklerine göre biçimlendirmektir. Işığı biçimlendirmek ise aydınlatma tekniğinin tüm gereklerini sağlayabilecek düzenler kurmak, aydınlatma tekniğine uygun tasarımlar yapmak, ışık mimarisi oluşturmaktır.

“Aydınlatma” herhangi bir yere herhangi bir doğal (günışığı) ya da yapay (lamba) ışık kaynağını rastgele yerleştirmek “ışıklandırmak değildir”.

Günümüzde ister dış aydınlatma ister iç aydınlatma alanında olsun aydınlatma tekniği açısından sağlanması gereken birçok parametre standartlarda, yönetmeliklerde yer almaktadır. Standartlarda verilen değerlerden yola çıkılarak yapılan tasarımların olumlu sonuç vereceği de açıktır.

Aydınlatma konusunun özelliğine bağlı olarak kimi zaman doğal, kimi zaman yapay kimi zaman da hem doğal hem de yapay kaynakları kullanılır.

Konu yapay kaynaklar bakımından ele alındığında, 19. yy sonlarında elektrik ile çalışan akkor lambaların bulunması ile başlayan aydınlatma bilim ve teknolojilisindeki gelişmeler özellikle 21.yüzyılda büyük bir ivme ve hız kazanmıştır.

Bu gün için ışık kaynakları ve bunların içinde yer aldığı aygıtlar (armatürlerin) için pek çok seçeneğimiz bulunmakta olup gün geçtikçe daha iyileri kullanıma sunulmaktadır.

Günümüzde, ışık kaynağı olarak LED’ lerdeki ilerlemeler, LED’li aygıtların aydınlatma alanında kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle LED ve LED aygıtlar konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek üretim gerek uygulama açısından pek çok kuruluş LED le ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Nitekim LED konusundaki yapılan öngörüler 2020 yılında aydınlatma sektöründe LED kullanımının %70’lere varacağı yönündedir. LED lerdeki bu baş döndürücü gelişmeler ister istemez aydınlatma sektörüne olan ilgiyi ve bu bağlamda LED’li aygıt üretici sayısının da dikkat çekici düzeyde artmasına neden olmuştur.

Türkiye’de 2013 yılı yaklaşık rakamlarıyla cirosu yaklaşık 2.5 milyar dolar olan aydınlatma sektöründe 2500 firma faaliyet göstermekte ve 70 bin kişi istihdam edilmektedir. Bu durum konunun olumlu yönü, sektörün büyümesi olarak değerlendirilebilir.

Ancak, yapılan üretimlerin kalitesinin denetlenmesi için gerekli standartların henüz oluşturulmamış olması da bir gerçektir. Daha açık bir anlatımla son kullanıcı olan tüketiciler, üretici firmaların verdikleri bilgiler ile yetinmek zorunda kalmaktadır.

Bunların da ne derece doğru ve sağlıklı olduğu da tüm sektörde ele alınan ve üzerinde tartışılan güncel bir konudur.

Öte yandan çoğu kez göz ardı edilen ama aydınlatma alanı için önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Hangi ışık kaynağı kullanılırsa kullanılsın aydınlatmanın doğru ve gereği gibi yapılabilmesi, aydınlatma tasarımlarının aydınlatma tekniğine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bu konuda eğitim almış kişilere ihtiyaç vardır.

Ülkemizdeki üniversitelerde doğrudan aydınlatma eğitimine yönelik lisans ya da ve yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Türkiye’de aydınlatma konusuna yer veren lisans ve yüksek lisans programına sahip eğitim kurumlarının sayısının da oldukça sınırlı olduğu ve buralarda eğitim alanların şanslı bir grup olduğu gerçeği de yadsınamaz.

Bu nedenle ATMK olarak, aydınlatma eğitimi konusuna çok önem verdiğimizin altını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Aydınlatma sektöründe enerji verimliliği konusu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gündemindedir. Bununla birlikte enerji verimliliği konusu, genelde yapay kaynaklar olarak ele alınmakta ve doğal ışık olan günışığı ihmal edilebilmektedir.

Oysa ülkemizde yürürlükte olan “TS EN 12464-1: Işık ve Işıklandırma İş Mahallerinin Aydınlatılması-Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri” standardında da belirtildiği gibi doğal ışıktan olabildiğince yararlanılması gerektiği de unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, doğal ışığın kapalı mekanlar içine alınmasını olanaklı kılan pencerelerin özellikleri ve günışığı sistemleri konusunda da büyük gelişme ve ilerlemeler olmuştur. Bu tür uygulamalara da aydınlatma tasarımlarında yer verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Özetleyecek olursam, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aydınlatma sektörü hızla ilerlemekte, gelişmekte ve büyümektedir. Bu sektörün paydaşları olan tüm kişi, kurum ve kuruluşların bir bütün olarak çalışması, bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmesi ile ülkemiz için en olumlu sonuçlara ulaşabileceği açıktır.

Bu konuda, Aydınlatma Türk Milli Komitesi olarak, hem üyelerimize hem de aydınlatma sektörünün tüm paydaşlarına ihtiyaç duydukları her konuda gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar önemle belirtmek istiyorum.

ATMK’nın İstanbullight fuarı içinde durduğu yer neresi?

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 1996 yılından bu yana her iki yılda bir Ulusal Kongre ve bunun paralelinde aydınlatma sergi ya da fuarının düzenlenmesine katkı vermiştir.

Çünkü fuarlar, aydınlatma alanında üretilen bilgilerin uygulaması olan aydınlatma ürünlerinin bire bir sunulduğu, bunların tasarımcı kullanıcı ile karşı karşıya gelmesini sağlayan ve üreticilerin paylaşımda bulunabileceği ortamlardır. Günümüz digital dünyasında pek çok bilgiye, üründe web ortamlarından ulaşmak olanaklıdır. Ancak bir nesnenin ürünün gerçek halinin görülmesinin de ayrı bir önemi olduğu açıktır.

2015 yılında da daha önce de belirttiğim üzere ATMK 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde “Aydınlatmada Yeni Teknolojiler ve Verimlilik” özel konusu ile “10. Ulusal Aydınlatma Kongresi”ni gerçekleştirecektir.

Komitemiz, kardeş kuruluş olarak tanımladığı AGİD (Aydınlatma Gereçleri ve İmalatçıları Derneği) ile birlikte stratejik ortak olarak yer aldığı UBM Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş. tarafından 16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen “İstanbullight 2015, 9. Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı” nı desteklemiş ve yerini almış bulunmaktadır. Bu bağlamda “ATMK 10. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, Fuar süresince İstanbul Fuar Merkezi-Pamukkale Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Birçok sektör temsilcisi ve paydaşının bir araya geleceği ve ürünlerin sergileneceği İstanbullight 2015, 9.Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı’nın büyük bir ilgi çekeceğine inanıyorum.

Fuarın katılımcı ve ziyaretçi profili hakkında bilgi alabilir miyiz?

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, fuarlar sektör temsilci ve paydaşlarının biraraya geldiği, ürünlerin sergilendiği, güncel örneklerin sunulduğu konuyla ilgili tüm aktörler için büyük önem taşıyan organizasyonlardır.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin katkıda bulunduğu İstanbullight Aydınlatma Fuarı’nın amacı, Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın aydınlatma sektöründeki buluşma noktası olmak, uluslararası aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren, ihracatçıları, üreticileri ve distribütörleri, mimarlar, elektrik mühendisleri, teknisyenleri, aydınlatma tasarımcıları, firma sahipleri ve diğer potansiyel müşteri grupları ile biraraya getirmektir.

AGİD ve ATMK’nın stratejik ortaklığı ile 2013 yılında İstanbullight 200 katılımcı firmayı 57 ülkeden 8.126 profesyonel ziyaretçi ile buluşturmuştur.

2015 yılında da yine 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı 10.000 ziyaretçi ile bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
Fuar katılımcı profilini, endüstriyel aydınlatma, dış ve iç aydınlatma, aksesuarlar, bina otomasyon sistemleri, LED’ler olarak örnekleyebiliriz.

Ziyaretçi profilinin ise geçmiş yıllarda olduğu gibi, elektrik mühendisleri, mimarlar, iç mimarlar, aydınlatma tasarımcıları, endüstri ürünleri tasarımcıları, aydınlatma ürünleri temsilcileri ve dağıtımcıları, akademisyenler ve öğrenciler, meslek odaları, ilgili dernek, federasyon, birlik üyeleri, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yetkilileri olacağını söyleyebilirim.

Biraz da fuarlardan bahsedelim. Biliyorsunuz aydınlatma sektörünün en çok eleştirdiği konulardan birisi de aydınlatma alanındaki fuarların çokluğu. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu fuarları tek bir organizasyon altında toplamayı düşündünüz mü?

Aydınlatma fuarlarının sektör için ne denli önemli olduğunu biraz önce ifade etmeye çalıştım. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, fuarlar sektörün tüm paydaşlarının yüz yüze gelerek bir birini ve ürünleri tanıtma olanağı bulduğu en önemli ortamlardır.

Fuara katılan bir firma için müşteri sayısının, potansiyelinin ve bağlamda ürünlerin tanınırlığının artmasının sağlanacağı açıktır. Bu olumlu yönün yanı sıra fuar katılımlarının ekonomik olarak bir yük getirdiği de bilinmektedir. Ekonomik yük çoğu kez tüm fuarlara katılımı zorlaştırabilmekte ve firmaları fuarlar konusunda daha seçici kılabilmektedir.

Öte yandan, fuar katılımcıları sektördeki diğer firmaların hangi fuarlara katıldıklarını da izlemektedir.

Ayrıca, üreticilerin fuarlarda genelde en yeni ürünlerini sunmayı hedefledikleri de bilinen bir gerçektir. Ziyaretçiler de genelde her fuara farklı/yeni bir ürünle karşılaşma beklentisi ile gelmekte ve aynı ürünlerle karşılaştığında fuardan hoşnut kalmamaktadır. Oysa gerçek hayatta yeni bir ürün üretiminin uzun zaman alması firmaların fuar katılım sıklığının azalmasına da yol açabilmektedir.

Konuyu belirttiğim açılardan ele aldığımda, benzer özellikteki ulusal fuarların bir yıl içinde çok sayıda düzenlenmesi hem üretici hem de ziyaretçiler için olumlu yönünü sınırlı bulduğumu söyleyebilirim.

Bu nedenle, sayıca çok olmayan ama daha nitelikli daha yeni ürünlerin sunulduğu fuarların hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler açısından daha verimli olacağı görüşündeyim. Birlikten güç doğar kuralı uyarınca, sayıca çok olan fuarların birleşmesi ile Türkiye’nin uluslararası sektörde de daha güçlü ve tanınır bir ülke konumuna gelmesine de yardımcı olabilir.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi bu güne kadar bireysel olarak sergi ya da fuar düzenlememiştir. Bununla birlikte Türk Aydınlatma Sektörü’nün gelişimine katkıda bulunmak adına kimi sergi ve fuarlara destek vermiştir ve vermeye devam edecektir.