enerji-verimliligi-ve-led-2

Ülkemizde , 29.12.2017’de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında;

  1. Enerji,
  2. Bina ve hizmetler,
  3. Ulaştırma,
  4. Sanayi ve teknoloji,
  5. Tarım,
  6. Yatay Konulara Yer Verilmiştir.

Toplam 6 kategoride tanımlanan 55  eylem ile, 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir.

Bu ciddi bir hedeftir. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması  ve  bu tasarruf için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülmektedir.

2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 milyar dolar olup bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam edecektir. Eylemlerin geri ödeme süresi ortalama 7 yıldır.

Kamunun bilinçli yaklaşımı, özel sektörün büyük çabası ile bu eylem planının başarıya ulaşacağından şüphe duymuyorum.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile ilintili olan ve  yakın zamanda, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, Enerji Verimliliği Kanunu’na “enerji performans sözleşmesi” tanımı eklenecek ve “uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme” olarak tarif edilecek uygulamaya resmen geçilmiş oldu.

Yeni kanuna göre; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimleri veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilecek ve 15 yılı aşmayan, yıllara yaygın yüklenmeye girişebileceği belirtilmetedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacaktır.

Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilecektir.

Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı, garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacaktır.Sözleşme bedeli, uygulamanın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarından eşit veya yüksek olamayacak gibi… detaylarına iyi çalışılmış içerikle kabul edildi.

Bu kanunun olumlu yansımalarını hep beraber göreceğiz.Bu ve benzeri adımlar; enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin ( 2016 sonu itibariyle; 55 milyar dolar ) tasarrruf ederse ne denli büyük kazanımlar elde edeceğini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Bazı kesimlerce başlıca enerji kaynakları sıralamasında 6.sıraya konulan ve ciddi destek bulan;  “Enerji Tasarrufu” ülkemizde her insanımız gündeminde tutulmasının yollarına bakılmalıdır. Örneğin,TV’ler aracılığıyla, Kamu spotlarının etkili olacağı kesindir.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında, eylem planı sayısı ile ENERJİ 1. Sırada yer alıyor.Enerji başlığı altında , elektrik ve türevleri üst sıralardadır.Burada biraz ülkemizdeki rakamlara değineceğim:

Focus olduğum alan olan aydınlatma için bir kaç veri paylaşmak isterim:

2015 verileriyle Türkiye Elektrik Tüketiminin 260 Milyar Kwh civarında olduğunu biliyoruz.

Dağılımını şöyle gösterebiliriz:

Dünyada ve Türkiye’de LED ile  level atlayan aydınlatma ise mesken örneğinden gidersek şöyle bir paya sahip olduğunu görüyoruz ;

Buradan haraketle, meskenlerde olan %30  elektrik tüketimi seviyesinin diğer abone gruplarında da aynı oranları koruduğu bilinmektedir.

Dolayısıyla; basit bir hesapla  yıllık 260 milyar Kwh tüketimin; %30 u olan 78 -80  milyar Kwh  elektriği, ülkemizde aydınlatma amaçlı tüketiyoruz.

Burada yıllık sadece yapılacak % 20 tasarruf 15-16 milyar Kwh demektir ki; bu rakam ülkemizdeki tüm rüzgar + güneş enerjisi üretimi toplamından fazladır.

İşte tam bu arada LED, ”buradayım” diyor.

2020 yılında, değişik kaynaklar farklı rakamlar verse de, genelde rakamlar yakın ve  Türkiye pazarında bulunan aydınlatma ürünlerinin yüzde 80’inin LED’li aydınlatmadan oluşacağı öngörülüyor.

Bu  yüksek oran, bence aydınlatmada yenibir çığır açan LED’in başarı hikayesinin gelişme bölümüdür.

Bu dönüşüm sadece bir aydınlatma üst başlığının değişimi ile değil; aynı zaman dilimlerine rast gelen, enerji verimliliği, akıllı şehirler, bağlantılı aydınlatma gibi inovatif  yaklaşımlarında konuşulduğu bir döneme denk gelmesi buluşmanın daha değerli olması adına anlamlıdır.

LED ile yeniden yazılan aydınlatma anayasası, enerji verimliği esaslı günümüzde, ciddi pozisyon alıyor ve almaya devam edecektir.

Aydınlatma’da LED ile daha yüksek oranlarda tasarruf sağlanacağı ortadadır.

Her geçen gün hızla gelişen LED pazarını büyük bir hayranlıkla takip ediyorum.

Gelişmelerin hızına ayak uydurmak kaçınılmazdır.

Aydınlık yarınlar dileğimle…