kadri-demir
kadri-demir

Şirketlerde ihtiyaca göre açılan pozisyonlara yeni insanların istihdamı ve eleman sirkülasyonu şirketlerde insan kaynakları yönetimi olarak büyük sorun oluşturmaktadır. Bunun için şirketler eleman sirkülasyonunu kontrol altına almak istemektedirler.

Yüksek eleman sirkülasyonu şirketin bulunduğu sektör ve şirket içindeki kişinin yapmış olduğu göreve göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin parekende sektöründe üst düzey yöneticilerin sirkülasyonun az olması istenmekte birlikte buna rağmen mağaza ve satış personeli sektörden dolayı sirkülasyon yüksektir. İşten ayrılan bir çalışanın işyerine maliyeti, çalışanın şirketteki kıdemi ve yaptığı işe göre değişkenlik göstermektedir.

İş – özel yaşam dengesini koruma adına uygulanabilecek İK yaklaşımları

Bireyler kendilerine ait zamanlarını en fazla işyerlerinde geçirmektedirler. Bu sebepten çalışanlar ne kadar çok motive olarak çalışır iseler, işin verimliliğinin o derece artacağı görülmektedir. Ayrıca yüksek motivasyona sahip çalışanların firmanın başarısına daha fazla katkıda bulundukları bir gerçektir.

Birey hem kendine hem de yaptığı işe değer verildiğini gördüğünde kendini farklı hissedeceklerdir. Bu olumlu yaklaşım kişinin önce kendisine sonrasında etrafındakilere yansıyacaktır.

Çalışan bağlılığını tesis etme adına İK otomasyon çözümleri

Çalışan memnuniyeti faktörlerinden biri de kişilerin katılımını sağlamaktır. Katılıma sağlamak için önce kişileri dinlemeli, fikir ve düşüncelerine değer verilmesidir. Çalışanların karar alım sürecine katılmaları, saygınlıklarını arttırma ve kendilerini kabul ettirdikleri duygusunu hissetmeleri açısından oldukça önemlidir.

Çalışanlara kendilerini rahatça ifade edecekleri uygun denetim süreçlerinin kurulduğu çalışma ortamının yaratılması daha yaratıcı ve daha verimli işlerin yapılmasını sağlayacaktır. Bireylere, onları motive ederek gelişmelerini sağlayacak yapıcı eleştiriler yöneltilmelidir.

Bunları yerine getirmek içinde şirketlerde çalışan bağlılığını ve memnuniyeti ölçecek sistemler kurulmalıdır. En çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi çalışan bağlılığını ölçen “çalışan memnuniyeti anketi” uygulamalıdır.

Bu anketler isimsiz olarak, anketi dolduranın kim olduğu bilinmeden internet ortamında yapılmaktadır. Anketi dolduracak kişiye bir tane link gönderilmekte ve bu link üzerinden anketi doldurması istenmektedir.

Çalışan bağlılığında maaşın ve yan hakların etkileri

Şirket kültürüne ve imkanlarına göre çalışanların memnuniyeti ile motivasyonlarını arttıracak maddi ve maddi olmayan araçları şirket olarak geliştirmemiz önemlidir.

Bu araçları birer insan kaynakları uygulamaları olarak hayata geçirilmesi çalışan bağlılığını arttıracağını, işe önemli katkı ve fayda sağlayacağını düşünerek planlamalar yapılmalıdır.

Çeşitli ödüllendirme sistemlerinin kurulması, şirketin ekonomik durumuna göre çalışanlarına duruma göre yakınlarına yan hakların sağlanması, şirket içinde öneri sisteminin oluşturulması, aynı ilgi alanlarına sahip kişilerin hobilerini gerçekleştirmelerini yerine getirebilmeleri için sosyal kulüplerin oluşturulması, boşalan pozisyonlarda önceliği şirket çalışanlarına verilerek terfi etmelerini imkan verilmesi ile birlikte yetenek ve kariyer yönetimi sistemlerinin kurulması çalışan bağlılığında önemli başlıkları teşkil edecektir.

Çalışan bağlılığını sürekli kılmak

Günümüz koşullarında çalışanlar iş hayatına profesyonel bakış açısı ile bakmaktadırlar. Bir işyerinde uzun yıllar çalışmak yerine artık en iyi fırsatı sunan yere gitmeyi profesyonellik olarak görmektedirler.

Şirkete bağlılığı arttırmak için yapılacak çalışmalar maliyet oluşturmaktadır. Buna rağmen çalışan bağlılığın düşük olduğu şirketlerde yüksek eleman sirkülasyonu, verimsizlik, kalite gibi sorunlarla birlikte direkt veya dolaylı daha yüksek maliyetler yaratmaktadır.

Çalışan bağlılığında X ve Y Kuşak farklılıkların beraber çalışması hem işverenler hem de çalışanlar için insan kaynakları süreçlerini zorlayacak konular arasında yer almaktadır.

Her bir bireylerin kişilik yapısı farklı olduğu için, motive edici unsurlarda değişiklik gösterecektir. Çalışanlar için yüksek motivasyon gösterebilecekleri bir çalışma ortamı nitelikli çalışanların firmada tutulabilmesi için önemli bir faktör olacaktır.