e-defter-e-fatura-e-arsiv-hakkinda-bilgiler

İşletme sahipleri için çok önemli bir konu olan ve 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yenilenen uygulamayı detaylı şekilde açıklayan İSMMO’nın makalesini içeriğini değiştirmeden daha anlaşılır dizayn ile sizlere sunacağım.

E-Fatura’ya Geçiş Tarihi

 • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir
 • 2018 ve 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL’yi geçen mükellefler 01/07/2020 tarihinde zorunlu olarak e-faturaya geçmek zorundadır.
  • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL’yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler ilgili yılı takip eden yılın ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.

E- Arşiv Fatura’ya Geçiş Tarihi

 • Halen e-fatura ve e-defter tabi olanlar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.
 • Yukarıda belirtilen e-faturaya geçiş tarihleri e-arşiv fatura içinde geçerlidir.
 • (e-faturaya tabi olmayanlar e-arşiv faturaya tabi olmaz)

E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Tarihi

 • 01/02/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları 01/Haziran 2020

tarihin itibaren e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır.

 • 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise,işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır.

E-İrsaliyeye Geçiş Tarihi

 • E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı; (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.
 • E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 Tarihinden itibaren e-irsaliye kullanacaklardır.

E-Gider Pusulasına Geçiş Tarihi

 • E-gider pusulası uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını

yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e-gider pusulası uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye yetkilidir.

E-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Tarihi

 • E-fatura kullanmak zorunda olanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu kullanmak zorundadır.

E-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilecek Diğer Önemli Hususlar

 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e- arşiv fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Eski uygulamada e-fatura düzenlemekle yükümlü mükellefler müşterisinin e-deftere tabi olmaması durumunda kağıt fatura yazabiliyorken yenilenen uygulamada bahsi geçen kişilere (e-deftere tabi olmayan müşterilere) e-arşiv faturası düzenlenecektir.
  • e-ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.
  • Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
  • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu uygulamaları ile e-defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri sigorta poliçeleri ile sigorta komisyon gider belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de döviz alım- satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan gider pusulası belgesi e-belge olarak düzenlenebilecektir.
 • Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.
 • Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-irsaliye kullanma zorunluluğu
 • Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.
 • E-fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-müstahsil makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Görüşmek dileğiyle…