yangin-hidrant-sistemleri-2

Her ne kadar modernize olmuş bir tabirmiş gibi görünse de yangın hidrant sistemleri oldukça köklü bir geçmişe sahiptir.

Özellikle yoğun kalabalıkların olduğu ve yangına karşı korunması gereken binaların bulunduğu bölgelerde geniş ve büyük ağızlı metal dökümden oluşan kazanlar ile yangına karşı güvenliğin oluşturulması amaçlanmıştır.

Günümüzde ise tahmin edileceği üzere bu sistemler daha komplike ve daha güven vadeden bir yapıya sahiptir.

Yangın hidrant sistemleri günümüzde yasal yükümlülükler kapsamında pek çok bina için zorunlu olarak tasarlanması gereken sistemlerdir. Özellikle yüksek düzeyde popülasyonun olduğu binalarda yönetmeliklerle bu sistemin bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.

Yangın ya da benzeri durumlarda ilk müdahale yapılmış olmasına karşın henüz işlevsel bir sonuç alınamamış yangınlarda kritik bir öneme sahiptir.

yangin-hidrant-2

YANGIN HİDRANT SİSTEMLERİ NEDİR?

Genel anlamıyla hidrant, yapıları yangına karşı koruyan ve yapının çevresine yerleştirilmesi gereken boru vasıtasıyla su atılımı sağlayan özel sistemlerdir.

Yangının ilk müdahale kapsamında söndürülememesi durumunda ilk olarak bu sistemlere başvurulmaktadır.

Bu sistemlerin yerleştirilirken dikkat edilmesi gereklidir. En nihayetinde yangın acil bir durum olduğundan, sistemleri kullanacak itfaiye ekiplerinin ve araçlarının yanaşabileceği uygunlukta sistemin yerleştirilmesi gereklidir.

Hidrantlar arasındaki mesafe ve basınç durumu duyulan ihtiyaca göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca sağlıklı bir müdahalenin yapılabilmesi adına hidrant çıkışında min 7 bar  basıncın sağlanması gereklidir.

HİDRANT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Binanın etrafına belli aralıklarla yerleştirilen hidrantlar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiye hortumlarının bağlanması suretiyle aktif hale gelmektedir. Yüksek düzeyde basınç ile su çıkışının sağlanması adına sistemin bağlanacağı su deposunun doğru şekilde belirlenmesi gereklidir.

Sistemin bağlı olacağı deponun debisi 1900 lt/dak. şeklinde olmalıdır. Bunula birlikte sistem gerekliliklerinin tamamı ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş ve sistemlerin nasıl inşa edileceği, nasıl dizayn edileceği konusunda genel çerçeve çizilmiştir.

Bu bağlamda profesyonel destek alınarak yangın hidrant sistemleri yönetmeliklere en uygun hale getirilmelidir. Böylelikle yönetmelik ile zorunlu kılınan yükümlülükler en uygun şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

Ülkemizde Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nde aşağıda belirtilen standartlar uygulanmaktadır.

HİDRANT SİSTEMİ

MADDE 95- (1) Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.

(2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir.

(3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.

(4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yer-leştirilir.

(5) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kul-lanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.

(6) Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılma-sını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir.

(7) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburidir.

(8) Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra ya-pamayacağı, ulaşım imkanı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir.

Görüşmek dileğiyle…