son-kaynak-tedarik-tarifesi-limitleri-2019

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Limitleri Limit 2019 için 10 milyon kWh/yıl olarak uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Son Kaynak Tedarik Tarifesi düzenlemesi kapsamında 2019 yılında uygulanacak limiti belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 18.10.2018 tarih ve 8135 sayılı EPDK Kurul Kararı ile limit tüketim miktarı mesken tüketicileri dışındaki tüketici grupları için 10 milyon kWh/yıl olarak belirlendi.

Karar 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ‘in beşinci maddesinin, üçüncü fıkrası şu şekildeydi;

”Kurul, son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını piyasanın gelişimine bağlı olarak sosyal ve ekonomik durumları dikkate alarak her yıl belirler.”

KBK katsayısı güncellendi

Bununla birlikte yine bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan aynı tarihli 8136 sayılı Karar ile de aynı yönetmeliğin geçici 2.inci maddesinde yer alan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayı (KBK) değeri 1,128 iken 1,0938 olarak revize edildi.

EPDK Hakkında:

Kurum, 03/03/2001 tarihli ve 24335 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4628 sayılı eski “Elektrik Piyasası Kanunu” ile “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu” adı altında kurulmuş olup 02/05/2001 tarihli ve 24390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4646 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Kanunu(Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)” ile “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” (EPDK) adını almıştır.

4628 sayılı Kanunun adı, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 30’uncu maddesiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir.

Kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz olup idari ve mali özerkliğe sahiptir. İlişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık)’dır.

Kurumun merkezi Ankara’dadır; taşra teşkilatı yoktur. Kurum, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak amacıyla irtibat büroları kurabilmektedir.

Kurum;

  • 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
  • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu,
  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu,
  • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu,
  • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte ve yetkileri kullanmaktadır.

Anılan Kanunlar, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG’nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine tabi faaliyet gösterilebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasını ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasını amaçlamaktadır.