basarili-reklam-nasil-yapilir-gorsel

Günümüzde, birçok ürün grubunda monopollükten daha liberal ekonomik sisteme geçiş, işletmeler arası rekabetin boyutunu büyütürken, buna paralel olarak reklam yapma ihtiyacını da artırmıştır.

Bu bakımdan reklam harcamalarını daha rasyonel temellere dayandırabilerek ve daha kaliteli ve belirlenen amacı gerçekleştirebilecek nitelikte reklamlar geliştirebilmek için işletme yöneticilerinin bu konuya gereken önemi vermelerinde büyük yarar vardır.

Reklamın etkilerini ö!çmede yararlanılan yöntemlerin daha yakından tanınması ve kullanılması, daha sağlıklı araştırmaların yapılmasına ve reklam konusunda daha isabetli kararların alınmasına katkıda bulunacaktır.

Böylece harcadıkları her liranın işletmeye ne sağlayacağını hesaplamak sorumluluğu yüklenmiş kişiler olarak işletme yöneticileri, yaptıkları reklamların işletmelerine ne sağladığını değerlendirmek zorundadırlar.

Sunulan bu çalışmamız. ülkemizde faaliyet gösteren bir işletmenin ürününe uyguladığı reklam harcamalarının satışları üzerindeki etkilcrini, hünyesinde gecikme1 i değişken içeren translog-satış-reklam ilişkisi içerisinde ortaya koymaktadır.

Bu noktadan hareketle işletmeye ilişkin translog satış-reklam ilişkisi istatistiksel olarak belirlenmiş ve bu çerçevede çeşitli hipotezlerin matematiksel formülasyonu istatistik analizi ile ilgili problemler ve hu analizlerin neticesinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Temel yaklaşım. işletmenin işleyişi ile ilgili satış reklam ilişkisini içeren bulguları ele alarak, dönemler itibariyle satışların reklam esneklik değerlerini. reklamın satışlar üzerindeki verimliliğini ve farklı dönemlerdeki reklam etkilerinin satışlar üzerindeki toplam getirisini elde etmektir.

Çalışmamızda kullanllan modelin yapısı Christenson. Jorgenson ve Lau tarafından, geliştirilen transandentallogaritrnik fonksiyondan (translog) oluşmaktadır.  Bu modelde kullanılan değişkenlerin optimal gecikme etkileri Palda ve ayrıca Jagpal. Sudit ve Vinod’un yapmış oldukları çalışmalarında doğrulanmaktadır.

Satış ve Reklam İlişkisi

Çağdaş pazarlamanın önemli fonksiyonlarından biri olan reklam üzerinde işletme ve pazarlama yöneticileri dikkat ve önemle durmaktadırlar.

Günümüzde işletmeler reklam yaptıktan sonra elde edilen sonucu bilmek isteği ve çabası içindedirler.

En genel çizgileriyle belirtmek istersek, reklamın etkilerinin ölçülmesine ilişkin araştırmalarla bir reklamın tümünün onu oluşturan öğelerin bir kısmının ya da bütünü ile bir reklam kampanyasının etkileri ölçülebilir.

Başarılı Reklamcılık Nasıl Yapılır

Reklam yapılmadan önce ya da reklam yapıldıktan sonra yürütülebilen bu ölçü işlemleri sonucunda elde edilen bulgular, reklam süreci içerisinde her aşamada alınacak kararlara ışık tutar ve reklamın geliştirilmesini sağlamak suretiyle başarılı bir reklam uygulaması sürdürülmesine olanak verir.

Bir işletmenin reklam harcamaları önceki dönemlere oranla artan bir seyir içerisinde ise bu işletmenin beklentisi satışlarının da artan oranda artması olacaktır.

Böylece reklamın marjinal etkinliği dönemsel reklam harcamalarındaki değişmelere paralel olarak değişecektir.

Ayrıca, önceki dönemlerde yapılan reklam harcamalarının satışlar üzerindeki etkisinin de göz ardı edilmemesi gerekir.

Çünkü bir plan çerçevesinde herhangi bir mamule ilişkin tekrarlanan reklam bir önceki reklam etkisini de beraberinde çoğaltarak devam ettirir.

1983 İstanbul doğumlu olan Nurşah Sunay aslen Of’ludur 🙂 Elektrik Aydınlatma sektöründe reklam satışı, marka danışmanlığı, sektörel fuar hizmetlerine kadar olan tüm Satış-Pazarlama birikimini, 2010 yılında kurduğu Sektörüm Elektrik Aydınlatma Dijital Dergisi’ne taşıyarak sektöre önemli katkı sunan bir medya organı oluşturmuştur. Farklı disiplinlerde bilgi edinmeyi kişisel ilgi alanı olarak benimsemiş; Ekonomi alanında Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, Dinler Tarihi alanında İlahiyat ve Gazetecilik alanında Yeni Medya lisans ve ön lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk annesi olan Nurşah Sunay, tüm mesleki faaliyetlerini, Sektörüm Dergisi’nin Dijital Medya Direktörlüğünü de üstlenen eşi Serdar Sunay ile birlikte yönetmektedir.