sirketlerin-yasal-yukumlulukleri-nelerdir

Kuruluş Sonrası Yasal Yükümlülükler

1- DEFTER TASDİKLERİ,

Kuruluşu yasal olarak tamamlanmış her firma ve şirketlerin yaptıkları işlemleri kayıt etmesi gereken ve şirketin çeşidine göre değişen defterleri tasdik ettirmeleri zorunludur. Eski yasadaki uygulamada resmi defterler noterler tarafından yapılmakta iken yeni uygulamada Defter Tasdikleri kuruluş işlemleri esnasında Ticaret sicil Memurluğu tarafından yapılmaktadır.

 • Şahıs Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

İşletme hesabı esasında tutulacak defter:

 • İşletme Hesabı defteri.

Serbest Mesleklerde Defter Tutma:

 • Serbest Meslek kazanç defteri (Madde 210)
 • Zirai Kazançlarda İşletme Defteri:
 • Çiftçi İşletme Defteri (Madde 213)
 • Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;
 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)
 • Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;
 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Yönetim Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Damga Vergisi Defteri

2- İMZA SİRKÜLERİ

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Yabancı ortakların imza sirküleri için ayrıca yeminli tercümana ihtiyaç duyulmaktadır.

2- Şirket Kuruluşunun Vergi dairesine bildirimi, Yoklama tutanağı ve Açılış Kaydı

İŞE BAŞLAMA KONUSUNUN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM SÜRECİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

NOT: Şirket kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra yoklama memurunu bekleye gerek kalmadan aynı gün GİB sisteminden şirketinize ait VERGİ LEVHANIZI alabilirsiniz.

 Tescili tamamlanan şirketin en son işlemi olan bağlı bulunduğu vergi dairesine bilgi vermesi olacaktır. Ancak, yeni düzenlemede Ticaret Sicil Memurluğu başvuruyu kendisi yapmakta olup yoklamaya gelen memur kira kontratı ve imza sirkülerinin odaya teslim edilmesi talebinde bulunmaktadır.

İŞE BAŞLAMADA VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU

Mükellefiyetin başlaması için, vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle elde edilebilecek olan işe başlama bildirim formunun doldurulması ve forma eklenecek belgeler ile birlikte vergi dairesi sicil yoklama servisine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İşe başlama bildirimi, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup, Türk Ticaret Kanunu’nun 30. maddesi gereği tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine gönderir ve şirketlerin işe başlamayı bildirme zorunlulukları ortadan kalkar. İşe başlamanın süresinde bildirilmemesi durumunda vergi dairesince birinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİNE EKLENECEK BELGELER

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 • Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgeleri,   noter onaylı imza sirküleri,
 • Ticaret sicil memurluğuna başvuru belgesi, (Ticaret sicil memurlukları tescil için müracaat eden mükelleflerin başvuru evraklarının birer örneğini ilgili vergi dairesine gönderirler. Bu mükelleflerin işe başlama yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.),
 • Şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği, işe başlama bildirimine eklenir. İzlenmesi gereken yol yasada yukarıdaki şekliyle belirtilse de , uygulama şöyledir. Şirket kuruluş işleminiz gerçekleştikten sonra Ticaret Sicil Müdürlüğünce bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bilgi verilir. Vergi dairesi sizin şirket kurduğunuza dair bildirimi aldıktan sonra 1 veya 2 hafta içinde şirket ana sözleşmenizde belirtiğiniz şirket adresine bir memur gönderilmesi talebinde bulunur. Memurun adresinize gelmesindeki amaç sizin belirtiğiniz adreste bulunduğunuza şahitlik etmek ve gerçekliğini ispat etmektir.