mali müşavir savaş kona görseli

Değerli Mükellefler,

10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile ilgili idarelere vergi borcu olan mükelleflerin borçlarını ödemelerini teşvik etmek  ve kolaylık sağlamak amaçlı taksitlendirme yetkisi verilmiş ancak bu vergiler arasından Katma Değer Vergisi kapsam dışında bırakılmıştı .Zira düz mantıkta Katma Değer Vergisi satış yaptığımız kişiden emanet alınan  ,işletmemizin Kar/Zarar ilişkisine etki etmeyen bir vergi türüdür.

Ancak, idarenin de bildiği üzere ve maalesef işletmelerin yaptıkları satışlara ilişkin tahsilat sürelerinin vadesi gittikçe uzamakta dolayısıyla tahsil edilmemesine rağmen kesilen faturada ki KDV’nin ödenmesi gerekmekte ayrıca vadesinde ödenmeyen  Katma Değer Vergisi’ne bir de gecikme faizi uygulanmaktadır.

Aşağıda orijinal şekli ile belirttiğim üzere 20 / 6 / 2016 tarihinde yayınlanan 2 No.lu Tahsilat iç genelgesine istinaden eski hüküm taksitlendirilebilecek vergilere KDV’ninde ilave edilmesi ile yenilenmiştir.

Sonuç olarak KDV borcu olan mükellefler bundan böyle gerekli koşulları sağlamaları ve müracaat etmeleri halinde KDV borçları 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksit şeklinde taksitlendirebileceklerdir.

ESKİ ŞEKLİ

Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

Numara :45
Tarih :27.3.2014

 

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/45

KONU: Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi’nde, vergi dairelerinin tecil ve taksitlendirme yetkileri hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, illere tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında 10 Mart 2014 tarihinden itibaren uyulacak usul ve esaslar aşağıda özetlenmiştir.

  1. Tutar İtibarıyla Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi

Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar, Vergi Dairesi Müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için,3.000.000 TL,
b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,2.250.000 TL,
c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için,1.500.000 TL,
d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için,1.250.000 TL,
e) Defterdarlıklar için,600.000 TL,
f) Bağımsız Vergi Daireleri için,100.000 TL,
g) Bağlı Vergi Daireleri için,50.000 TL,

olarak belirlenmiştir.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 300.000 TL, (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 200.000 TL olarak uygulanacaktır.

  1. Süre İtibarıyla Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile yetkili sayılmaktadırlar. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; 36 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir.

  1. Tecil Edilmeyecek Alacaklar

Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacaklar tecil edilmeyecektir.

YENİ ŞEKLİ

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2016/2

Sayı   : 65472180-010.06.01[6402-112]-E.66270                                                    20/06/2016

Konu : Katma Değer Vergisinin Tecili

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için,3.000.000 TL,
b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,2.250.000 TL,
c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için,1.500.000 TL,
d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için,1.250.000 TL,
e) Defterdarlıklar için,600.000 TL,
f) Bağımsız Vergi Daireleri için,100.000 TL,
g) Bağlı Vergi Daireleri için,50.000 TL,

 

İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye … yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Sektörüm Dergisi 67. sayı