ihracat-bedelinin-tahsili

Bilindiği gibi ihracat bedeli 100.000 USD üzerinde ise, belirlenen süre zarfında tahsil edilerek yurda getirilmesi şartıyla, aksi halde ceza kesileceği hükme bağlanmış iken, bu hüküm 8 Şubat 2008 tarihinde değiştirilerek ihracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmış olup, tahsili belli şart ve şekillere bağlanmıştır.

İhracat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu karara ilişkin 2008/32-34 sayılı

Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından buna ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ihracatçı ile ithalatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre, firmaların yazılı beyanına istinaden döviz veya Türk Lirası olarak tahsil edilir şartıyla ihracat bedeli;

Bankalar aracılığıyla havale şeklinde,

  • İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye’de veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce efektif olarak,

İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye’de veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce çek olarak,İfadesinden de görüldüğü üzere tahsil şekline Kredi Kartı eklenmiştir. Ancak bu seçenek aşağıdaki kaidelere uymak koşulu ile imkanlı olmaktadır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak

T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 23.09.2019 tarih ve 370300 sayılı yazısı gereğince, ihracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili başlıklı 13’üncü maddesinin 4’üncü bendinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik neticesinde, ihracat bedellerinin Kredi Kartı (K.K) ile tahsilat yapıldığı durumlarda, tahsilatın yapıldığı kredi kartının fişinin (slip) kesinlikle yurt dışından çekim yapıldığını ispatlamak yükümlülüğü şarttır. Buna göre her ayrı fiş (slip) için ayrı ayrı DAB düzenlenebileceği tek bir DAB’da düzenlenebilir.

Görüşmek dileğiyle..