mali müşavir savaş kona görseli

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 1 Nisan 2015 tarihinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9, Maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkında yayınladığı tebliği ana hatları ve önemli hususlarına değinerek açıklamaya çalışacağım.

Ev Hizmetleri Kapsamında Sigortalı Sayılanlar

Bir veya birden fazla gerçek kişilerin evinde, üçüncü dereceye kadar bu dereceye dahil hısımlar arasında olmayan (kayınvalide, baldız, eşin halası, teyzesi vs.) şahısların ücret karşılığında verdikleri ev hizmetleri sigortalı sayılanlar listesinde bulunmaktadır.

Bu hizmetli grupları;

•10 gün ve daha fazla çalışanlar,
•10 günden az çalışanlar, şeklinde ikiye ayrılmış,

Ev Hizmetlerinde İşveren Yanıında 10 Gün ve Daha Fazla Süre ile Çalışanların Sigortalılığı Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi

•10 günden fazla çalışanlar 4a’lı yani normal SGK’lı sigortalılarına sağlanan tüm haklardan yararlanacaklardır.
• İşsizlik Sigortası hükümleri uygulanacaktır.
•10 günden fazla çalışanların bildirimi ekte sunacağım “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile yapılacaktır.
•Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir.
•Sigotalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir.
•İşverenlerin bu bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin doldurulup sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra ikamet ettikleri yere en yakın üniteye vermeleri yeterli olacaktır.
Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” düzenlenecektir.
•Kurumca işveren için işyeri numaraqsı oluşturulmayacak, işvedren kayıtları, T.C kimlik numarası ile takip edilecektrir.
• İşverenler sigortaslı ile ilgili herhengi bir değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma ödeyecektir.

•Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için Kanun’un 102.’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tutarında ceza kesilecelecektir.

•“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”den bir defaya mahsus damga vergisi kesilecektir.
•Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir.
•Yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalılar aşağıda açıklanan şartlar ile Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılabileceklerdir.
•İşverenlerin evlerinde 10 gün veya daha fazla çalıştırdıkları kişiler için ödeyecekleri prim aldığı ücretin %34,5 oranına tekabül etmektedir. Fakat ödemelerini kanuni süresinde yapan , yasal hakkın uygulanmasına engel teşkil edecek pozisyonda olmayan işverenlere yapacakları ödemeden % 5 teşvik indirimi yapılacaktır.

Ev Hizmetlerinde Çalıştırdıkları Kişi Yanında 10 Günden Az Çalışanların Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi

•Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.
•Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıracaklara ilişkin başvuru formu “(Ek2) ile yapılcaktır. form çalışlmanın geştiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar ünitelere verilecektir.
•10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.
•10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir.

• Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir.

• “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ilke prim ödeme, “Diğer ödemeler” seçeneğinden kredi kartları ve ya banka kartları aracılığıyla kuruma ödeyebileceklerdir.
•10 günden az sigortalı çalışanlar %32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası yardımlarından da yararlanabileceklerdir.
• Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak Genel Sağlık Sigortasını ek prim olarak yatırmaları halinde hastalık ve analık sigortasından da yararlanabileceklerdir.
• Kanunun ek 9’ uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar; 1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş, 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş.

Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma

Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklular Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile yabancı uyruklu sigortalılardaçalıştırabilecekler.Yabancılarınülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “ Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı olarak çalıştırılacaklara ilişkin bildirge “ ile mürcaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

Diğer Hususlar

Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi

Kanun’un ek 9’uncu maddesi kapsamındaki  sigortlalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde, “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” ekinde yer alan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda kuruma bildirebilirler.

Kurumca sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortlaı bildirimi arasında farklılık bulnduğunun tespiti halinde, durum taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farlılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır.

Belgelerin Kuruma Doğrudan Verilmesi Halinde Esas Alınan Tarih

Kanun’un ek 9.’uncu maddesi kapsamında sigortalı çalıştıranların, adı posta kargo veya kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerinde başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT-Alo Post veya PTT-Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecektir. Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…