mali müşavir savaş kona görseli

Değerli Okuyucular,Bakanlar Kurulu’nca 5/5/5015 tarihinde karar altına alınan “Doğum Yardım Yönetmeliği” 23.5.2015 tarih 29364 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış ve yürürlüklüye girmiştir.

Sizlere yönetmeliğin aslından alıntılar yaparak konuyu kısaca anlatmaya çalışacağım.

15/05/2015 tarihinden sonra çocuğu canlı doğan anneler ,doğan çocuklarının, kaçıncı çocukları olduğu dikkate alınarak ve gerekli şartları taşıması durumunda, her canlı doğan çocuk için bir sefere mahsus doğum yardımı parası alabileceklerdir.

Bu ödeneği alabilmeleri için gereken şekil ve şartlar aşağıdaki gibidir.

 Genel Esaslar

(1) Doğum yardımı yapılması, başvuru yerlerine usulüne uygun başvuru yapılması şartına bağlıdır.

(2) Doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin Doğum Yardım Sistemi( Bakanlar Kurulu’nca oluşturulan ve doğum yardımı için kullanılacak elektronik sistem) üzerinden yürütülmesi esastır.

(3) DYS üzerinden yapılan işlemlere ilişkin ayrıca yazışma yapılmaması esastır.

(4) Doğum yardımı ödemesinde Kimlik Paylaşım Sisteminde bulunan bilgiler ile vatandaş beyanından elde edilen veriler esas alınır.

(5) Doğum yardımı, annenin ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde yapılır.

(6) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenler (mavi kart sahipleri) bu Yönetmelik çerçevesinde doğum yardımından faydalandırılır.

(7) Evlat edinilen çocuklar için ayrıca ödeme yapılmaz; ancak bu çocuklar ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınır.

(8) Doğum yardımı, 15/5/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir; ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, 15/5/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınır.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlara, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılır.

(10) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

Başvuru

(1) Doğum yardımı başvurusu, bu Yönetmelik kapsamına girenler tarafından, çocuğun KPS’ye kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

(2) Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır.

(3) Başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarım, doğruluk beyanım ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır.